Aside

Маркетингов одит и маркетингова стратегия

Маркетинговият одит е насочен към анализиране пазара на фирмата – местно и световно равнище, цели, стратегии и дейности на организацията. Оценяват се силните и слабите страни на организацията и се препоръчват промени в дружеството, в маркетинговите планове и стратегии.

Основните равнища, които се изследват в рамките на маркетинговия одит са:

 1. Ключовите фактори, които са повлияли на бизнеса (независимо дали в положителна или отрицателна посока) в рамките на последната календарна година. Включително оценка на непредвидените фактори – неочаквани решения от страна на конкурентите, промени в икономическия климат, които засягат изследвания пазар и др.
 2. Степента, в която е повлияло на бизнеса всяко решение от маркетинговия план. Оценка на избрания таргет, позициониране, ценообразуване, реклама и т.н. Оценка на факторите и критериите за планиране на очакваната печалба. Оценка на SMART целите и на пазарната ниша
 3. Оценка на маркетинг микса вкл. ефективността на правената реклама, промоции, обем на продажбите, на база проведените маркетингови проучвания, ROI
 4. Оценка на маркетинговите познания на персонала на фирмата и всички участващи в управленските и търговските процеси
 5. Степента, в която е приложена съществуващата маркетингова стратегия (в случай, че е налична!)
 6. Удовлетворение и степен на лоялност на клиентите, доставчиците, дистрибуторите, CRM – Customers Relationship Management
 7. Изпълнението и наличието на нетрадиционни маркетингови решения – интернет маркетинг стратегия, онлайн реклама, използването на Guerrilla маркетинг решения
 8. Постигнал ли е маркетинговият план  планираната възвращаемост на инвестициите за изминалата година
 9. Кои точки от маркетинговият план не са били осъществени и препоръки за подобряване на финансовите резултати за следващата (настоящата) година
 10. Настоящата стойност на марката и какъв е имиджа на пазара всеки един от продуктите в продуктовото портфолио на организацията.

Изготвената маркетингова стратегия след направен маркетингов одит съдържа:

 1. SWOT анализ
 2. PESTE анализ
 3. индивидуална TWOS матрица
 4. препоръки за подобряване на финансовите резултати

About Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова е експерт дигитален маркетинг и онлайн медии. Oсновател и собственик на онлайн медията за web 2.0 маркетинг и бизнес новини NewTrend.bg.. Блогър. Консултант.

Switch to our mobile site